پنج شنبه ۲۳ آذر سال ۱۳۹۶

مواد و ابزارآلات فرآوری سنگ | سنگ فروش دات کام

رزین کاری(ماستیک‌های اپوکسی و ماستیک های پلی استر - رزین UV) - انواع رزین

رزین کاری(ماستیک‌های اپوکسی و ماستیک های پلی استر - رزین UV) - انواع رزین

رزین کاری یکی از روش‌های پر کردن حفره‌های سنگ با هدف قاوم سازی و افزایش کیفیت ظاهری سنگ‌های بریده شده استفاده از رزین‌ها است. این کار هم روی بلوک قابلیت اجرا دارد و هم روی سنگ قبل از ساب خوردن در اینجا به حالت دوم یعنی اجرای رزین روی سنگ پیش از ساب خوردن می‌پردازیم. البته کاملا مشخص است تنها سوراخ‌هایی امکان پر شدن چه با زرین و چه با سیمان را دارند که در سطح سنگ دارای راه باشند. در این قسمت پس از سیمان به دو پر کننده دیگر یعنی ماستیک‌های اپوکسی و ماستیک‌های پلی استر می‌پردازیم که اصطلاحا به هر دو در بازار رزین گفته می‌شود البته ماده اولیه و سازنده ماستیک‌های اپوکسی و پلی استر است رزین پلی استر در حالت‌های مایع نیمه جامد و جامد موجود است این رزین‌ها هم شفاف هستند و هم رنگی و هم می‌تواند با رنگدانه به رنگ‌های مختلفی درآیند آن‌‌چه که ما در اغلب سنگبرهای فعلی می‌بینیم استفاده از این زرین است چرا که هم ارزان‌تراست و هم نیاز به تجهیزات خاصی ندارد و می‌توان آن‌را با کاردک روی سنگ کشید و در آفتاب خشک کرد این زرین‌ها در برابر اشعه‌ها مقاومت بالایی دارد و دارای ویسکوزیته زی ...ادامه مطلب »

بررسی عوامل مربوط به عمر مفید اره گروهها ( GANG SAW )

بررسی عوامل مربوط به عمر مفید اره گروهها ( GANG SAW )

دستگاه اره زمــان تعمیــرات-ســرویس و غیــره طــی دفترچــه ای مــنظم بــا نمودارهــا و زمــان بنــدی خاص مشخص شده که باید کار نگهداری اره طبق آن انجام گیرد.ب) شرایط مربوط به برش سنگ نسبت به ابعاد سنگ یک دستگاه اره اگرچـه دارای تعـداد زیـادی تیغـه اسـت ولـی نیـروی وارده بـه هـر کـدام از تیغه‌ها تفاوتی با دیگر تیغه هـا نـدارد و شـرایط اولیـه هـر کـدام از آنهـا، از مـابقی تیغـه هـامتفاوت نیست. لذا دسـتگاه زمـانی حالـت بهینـه را دارد کـه در هنگـام بـرش، تمـامی تیغـه‌ها به صورت یکسان درگیر برش گردیده و تمامی آنها حالت یکسان داشته باشند.لذا اگر ابعـاد سـنگی طـوری باشـد کـه برخـی تیغـه هـا وارد بـرش نشـده و سـنگ کوچـک باشــد ایــن همــاهنگی بــه هــم خــورده و اســتهلاک تیغــه هــا نــاهمگون خواهــد شــد لــذا دربــرش هــای بعــدی هــر کــدام شــرایط منحصــر بــه فــرد پیــدا کــرده و عمــر مفیدشــان کــم خواهد شد.و این ناشی از ناهمگون شـدن الماسـه هـا و تیغـه هـا در کـل اره مـی گـردد لـذا در نهایت ابعاد دقیق و شرایط ایجـاد شـده هـر اسـلب بـا اسـلب بعـدی انـدکی تفـاوت ...ادامه مطلب »